www.saigonbao.com

Tại sao chúng ta phải dựng lại cờ vàng ?

Dựng lại cờ vàng không có nghĩa là làm lại quá khứ,cũng không phải khơi lại hận thù,cũng không phải gây lại chiến tranh.

Chúng ta gây dựng lại cờ vàng, trước hết là vì tương lai cho cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới, mỗi cộng đồng đều có tập họp chung để bảo vệ quyền lợi chung, để giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, để duy trì liên đới về chủng tộc
và gia đình. Hơn thế nữa, sự phát triển thế hệ tương lai của người Việt hải ngoại cũng lệ thuộc vào sự phát triển của
cộng đồng, một cộng đồng mạnh mới đủ sức bảo vệ kinh tế và chính trị cho mọi người.

Muốn phát triển tương lai, trước hết phải bảo vệ cộng đồng, muốn bảo vệ cộng đồng thì phải có một mẫu số chung, mẫu số
này chính là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Phải bảo vệ lá cờ vàng hơn bao giờ hết là vì cộng đồng người Việt chúng ta bị cô thế, tất
cả cộng đồng khác đều có quốc gia họ đứng sau lưng, chúng ta không có quốc gia Việt Nam dứng sau lưng, mà còn bị quốc
gia mình đàn áp và phá rối.

Bảo vệ cờ vàng làm cho cộng đồng vững mạnh và sau này đất nước có được tự do dân chủ, cờ vàng sẽ là một thành phần
của dân tộc Việt Nam và rồi sẽ là sức mạnh của Việt Nam để phát triển khắp nơi trên thế giới (khó dân tộc nào có được
số lượng nhân sự khắp nơi trên thế giới và hiểu được tính chất của người bản xứ như người Việt chúng ta hiện nay).

Bảo vệ cờ vàng là bảo vệ cộng đồng, bảo vệ cộng đồng để phát triển tiềm năng cộng đồng, phát triển tiềm năng của mỗi cá
nhân, để đào tạo nhân tài, ngỏ hầu sau này có được một thế hệ người Việt có khả năng lảnh đạo và lèo lái cộng đồng trong
cũng như ngoài nước.

Thành quả tương lai của mỗi người chúng ta tùy thuộc vào thành quả của cộng đồng, vì vậy hãy hết lòng bảo vệ cộng đồng,
bảo vệ cộng đồng chính là bảo vệ cờ vàng ba sọc đỏ.

henrythanh@yahoo.com
Canada

 

1