banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 

April 30, 2021
Ngày 30 tháng 4 năm 2021

News and Updates
Tin tức và Cập nhật

Mời vào trang mạng VietAID

Remembering 1975

April 30th marks the 46th anniversary of what’s commonly known in the diaspora as the Fall of Saigon or Black April. We recognize that for many of our constituents this is a heavy day as the memory of displacement and war continue to feel ever present; we also acknowledge that this is the second anniversary where we have not been able to commemorate this day together. Many of our community members have been greatly affected by different tragedies this past year, from the effects of the pandemic to the rise of discrimination. And yet, we were in awe of how many people chose to rally together to help their communities - within our diaspora, we know that call to action comes from not just the remembrance of our collective history, but of resilience born from it. And as we take a moment to remember 1975, we hope that commemoration inspires a future where we rise up to protect one another and combat injustices together.

Tưởng Niệm 1975

Ngày 30 tháng 4 năm nay đánh dấu kỷ niệm 46 năm ngày mà người Việt hải ngoại gọi là Ngày Sài Gòn Thất Thủ hay Tháng Tư Đen. Chúng tôi phảì tâm nhận rằng đối với nhiều đồng hương, đây là một ngày đong đầy, trĩu nặng trong tâm tư về sự ra đi và chiến tranh dường như vẫn còn đâu đây; chúng tôi cũng biết đây là lần thứ hai mà chúng ta không thể cùng nhau tưởng niệm ngày này. Nhiều người trong cộng đồng chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều từ những thảm kịch khác nhau trong năm qua, từ ảnh hưởng của đại dịch đến sự gia tăng của nạn phân biệt đối xử. Tuy nhiên, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy có biết bao người chọn chung sức lại để giúp đỡ cộng đồng của mình - trong cộng đồng của chúng ta, chúng tôi biết rằng lời kêu gọi hành động không chỉ đến từ việc chia sẻ chung một quá khứ mà còn bắt nguồn từ lòng kiên cường. Và khi chúng ta lắng đọng để nhớ về năm 1975, chúng ta hy vọng dịp tưởng niệm sẽ truyền cảm hứng cho một tương lai mà chúng ta vươn lên để bảo vệ lẫn nhau và cùng nhau chống lại những bất công.

Community Feature

VietAID’s April Community Feature is Lieu Nguyen, Vietnamese Youth Liaison at the BPD C-11 Community Service Office in Fields Corner. Read more in our interview with her where she shares how she first became involved with VietAID, her thoughts on why April is often a somber month for the diaspora, and what she is looking forward to most once the pandemic is over. 

If you know someone you think should be featured here, we’d love to know! Nominate them by sending us an email here

Đặc trưng Cộng đồng

Đặc trưng Cộng đồng của VietAID trong tháng 4 này là cô Liễu Nguyễn, Liên lạc viên Giới trẻ Việt Nam của trạm C-11 Sở Cảnh sát Boston tại Văn phòng Phục vụ Cộng đồng ở khu phố Fields Corner. Mời đọc thêm phần phỏng vấn khi cô chia sẻ cảm tưởng lúc đầu tham gia với VietAID, cảm nghĩ tại sao tháng 4 lại là tháng ảm đạm đối với cộng đồng người Việt hải ngoại và điều cô mong đợi nhất khi đại dịch kết thúc.

Nếu bạn biết và nghĩ một người nổi bật nào nên được giới thiệu, chúng tôi rất muốn biết! Xin gửi email đề cử họ với chúng tôi tại đây.

Join our Team!

VietAID is hiring for: 

  • Director of Programs
  • Community Engagement Coordinator
  • Case Manager

See here for more details on job description. Please submit a cover letter and resume here, with the job title in the subject line. Positions are open until filled. No phone inquiries. All interviews will be conducted remotely via Zoom.

Mời tham gia đội ngũ của chúng tôi!

VietAID đang tuyển các chức vụ:

  • Giám đốc Chương trình
  • Điều phối viên Nối kết Cộng đồng
  • Quản lý nhân vụ
  •  

Xin xem thêm chi tiết công việc tại đây. Mời gửi thư xin việc và sơ yếu lý lịch tại đây, nhớ ghi rõ chức danh công việc muốn làm. Các chức vụ niêm yết cho đến khi tuyển được người. Xin miễn gọi điện thoại. Tất cả các cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện trực tuyến qua Zoom.

Town Hall

On April 15, VietAID and the Asian Outreach Unit at Greater Boston Legal Services hosted a town hall in Vietnamese to share more about available services and to offer constituents a chance to ask questions. The town hall covered topics such as unemployment benefits, access to government benefits, rental/mortgage relief, and immigration. If you were unable to attend, you can watch the recording here.

Hội luận

Vào ngày 15 tháng 4, VietAID và Ban Tiếp cận Châu Á của Dịch vụ Pháp lý Greater Boston đã tổ chức một hội luận bằng tiếng Việt để chia sẻ thêm về các dịch vụ hiện có và để các đồng hương có dịp nêu thắc mắc. Buổi hội luận bàn rộng về các chủ đề như trợ cấp thất nghiệp, các trợ cấp của chính phủ, giảm tiền thuê nhà / nợ thế chấp, và tình trạng nhập cư. Nếu không tham dự, bạn có thể xem lại đoạn ghi hình tại đây.

Youth Initiative: Community Garden

Our youth leaders have been dedicating their time to educating the community and advocating for a community garden right here in Dorchester. From holding a ‘Reimagining Vacant Land Contest’ to sharing facts about environmental injustice affecting Black and brown youth in Dorchester and Roxbury, our youth are paving the way forward for a greener space and overall healthier communities. As best said by our own leaders - grow food, grow community, grow collective power. To learn more about their work, follow us on Facebook and Instagram, or send us an email here.

Sáng kiến ​​Giới trẻ: Vườn Cộng đồng

Các nhà lãnh đạo trẻ của chúng tôi đã dành thời gian để hướng dẫn cộng đồng và vận động tạo lập một khu vườn cộng đồng ngay tại Dorchester. Từ việc tổ chức một ‘Cuộc thi Tái tạo Đất trống’ đến việc chia sẻ về sự bất công trong môi trường có ảnh hưởng đến giới trẻ da đen và da màu ở Dorchester và Roxbury, giới trẻ của chúng ta đang mở đường hướng đến một không gian tươi mát hơn và cộng đồng khỏe mạnh hơn. Như các nhà lãnh đạo của chúng ta thường phát biểu - phát triển lương thực, phát triển cộng đồng, phát triển sức mạnh tập thể. Để tìm hiểu thêm về những công việc này, mời theo dõi chúng tôi trên FacebookInstagram, hoặc gửi email cho chúng tôi tại đây.

Media Coverage

Executive Director Lisette Le was interviewed by WCVB on how Asian American Pacific Islander leaders are joining forces with allies to host town halls and rallies to show a united front against rising incidents of hate. To watch the interview, see here.

Christine Nguyen was featured in an Op-Ed in Civil Eats about how food distribution is a gateway into providing social services - as well as how food insecurity, unemployment, and many other issues are interconnected. To read the article see here. To read a translation provided by VietAID, see here.

Trên diễn đàn truyền thông

Giám đốc Điều hành Lisette Lê được đài WCVB phỏng vấn về phương cách các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Á - Thái Bình Dương đang hợp lực với các đồng minh để tổ chức các buổi hội luận và các cuộc mít tinh để thể hiện một mặt trận thống nhất chống lại tình hình thù hận gia tăng. Mời xem cuộc phỏng vấn, tại đây.

Cô Christine Nguyễn được giới thiệu trong mục Op-Ed của Civil Eats về làm sao mà cách phân phối thực phẩm lại là một cửa ngõ của việc cung cấp các dịch vụ xã hội - cũng như cách thức mà tình trạng thiếu lương thực, thất nghiệp và nhiều vấn đề khác được kết nối với nhau. Mời đọc bài viết bằng Anh ngữ, xin xem tại đây. Muốn đọc bản dịch trên trang mạng VietAID, mời xem tại đây.

Make a Difference Today, for Tomorrow

During the pandemic, our priorities shifted to provide the community with meal distribution, unemployment assistance, and other needed services. This immediate response was possible greatly in part to the unwavering support of donors like you. As COVID-19 continues to impact our communities, your contributions will go directly to providing food for local families, moral support to youth and elders, and in-language services to all our neighbors in the Greater Boston communities.
Are you ready to make a difference today?

Giúp tạo tiến bộ Hôm nay, hướng đến Ngày mai

Trong thời gian đại dịch, ưu tiên của chúng tôi chuyển sang lo cung cấp cho cộng đồng như phân phát thức ăn, hỗ trợ thất nghiệp và các dịch vụ cần thiết khác. Đáp ứng cấp thời này thành tựu được phần lớn nhờ sự hỗ trợ vững chắc của các nhà tài trợ như quí vị. Khi COVID-19 tiếp tục tác động đến cộng đồng chúng ta, đóng góp của quí vị được trực tiếp dùng vào việc cung cấp thực phẩm cho các gia đình tại địa phương, hỗ trợ tinh thần cho giới trẻ và người lớn tuổi, cùng các dịch vụ dùng ngôn ngữ thích hợp cho tất cả những khu vực lân cận trong các cộng đồng mở rộng quanh vùng Boston.
Quí vị có sẵn sàng góp tay tạo nên sự khác biệt ngay hôm nay chưa?

VietAID | 617.822.3717 | contact@vietaid.org | www.vietaid.org

STAY CONNECTED | XIN GIỮ LIÊN LẠC

 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand