banner
 
Home Page
Daily News
Tin Viet Nam
vanhoc

 
Home
 
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Mobile
Directory
 
Liên Lạc - Contact
 
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
 
ABC
AFP
AP News
BBC
CNN
I.B. Times
Newsweek
New York Times
Reuters
Washington Post
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com

1999-2021 All rights reserved
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
science - mobile - computer - Internet - Defence
 
tinh thanh
 
 
 
Daily News and News Release
 
 
 
 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày: 09 tháng 12 năm 2020
Liên hệ:  Annie Tran, Chuyên Viên Quan Hệ Công Chúng Cấp Cao
E-mail: Annie.Tran@seattle.gov    Văn phòng: (206) 733-9784

Đăng ký để nhận Voucher Dân Chủ trực tuyến cho năm 2021

SEATTLE – Chương trình Voucher Dân Chủ của thành phố Seattle khuyến khích người dân Seattle đăng ký để nhận Voucher Dân Chủ trực tuyến trước đợt bầu cử năm 2021. Trong năm 2021, vị trí thị trưởng, luật sư thành phố, và 2 vị trí trong hội đồng thành phố (nói chung) sẽ được bầu ra.

Voucher Dân Chủ sẽ được gửi vào ngày 9/2/2021 đến những cử tri đã đăng ký và những người đăng ký tham gia chương trình. Người dân có thể yêu cầu nhận Voucher Dân Chủ trực tuyến trước ngày 31/12/2020, và sẽ có một email nhắc nhở được gửi đến để giúp người dân truy cập voucher trực tuyến một cách thuận tiện hơn. 

Cổng thông tin Voucher Dân Chủ trực tuyến hỗ trợ 16 ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Amhara, tiếng Khmer, tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể, tiếng Tagalog, tiếng Hàn, tiếng Lào, tiếng Oromo, tiếng Nga, tiếng Somalia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Tigrinya, tiếng Ukraina và tiếng Việt.

Giám Đốc Điều Hành Ủy Ban, Wayne Barnett cho biết: “Đăng ký nhận voucher trực tuyến là cách an toàn, bảo mật và ít tốn kém nhất để tham gia Chương trình trong năm 2021.” “Chúng tôi khuyến khích người dân tận dụng cách thức này để sử dụng voucher một cách an toàn ngay tại nhà.”

Hãy yêu cầu nhận Voucher Dân Chủ trực tuyến trước ngày 31/12/2020 bằng cách truy cập vào www.seattle.gov/democracyvoucher.

###

 

FOR IMMEDIATE RELEASE
Date: December 9, 2020
Contact:  Annie Tran, Senior Public Relations Specialist
E-mail: Annie.Tran@seattle.gov    Office: (206) 733-9784

Sign Up to Receive Online Democracy Vouchers for 2021

SEATTLE - The City of Seattle Democracy Voucher Program encourages Seattle residents to sign up for their Online Democracy Vouchers ahead of the 2021 election. In 2021, the mayor, city attorney, and two city council (at-large) positions will be on the ballot.

Democracy Vouchers will be mailed on February 9, 2021 to Seattle registered voters and those who applied for the program. Residents can request Online Democracy Vouchers before December 31, 2020 and will receive an e-mail reminder to conveniently access their vouchers online. 

The Online Democracy Voucher Portal is available in 16 languages: English, Amharic, Khmer, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Tagalog, Korean, Lao, Oromo, Russian, Somali, Spanish, Thai, Tigrinya, Ukrainian, and Vietnamese.

"Registering for online vouchers is the safest, securest, and least expensive way to participate in the Program in 2021,” said Wayne Barnett, the Commission’s Executive Director. “We encourage residents to take advantage of the opportunity to use their vouchers from the safety of their own home."

Request your Online Democracy Vouchers before December 31, 2020 by visiting www.seattle.gov/democracyvoucher.

 
 
Home Page
 
 
 
Asia News
 
Asia
Australia
Cambodia
China
India
Indonesia
Japan
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand